Tavamets

Metsa majandamine

Mets ei ole ainult puude raieplaan ja isetaastuv loodusressurss, vaid ökosüsteem, mis on elupaigaks lisaks seal kasvavatele puudele ka väga erinevatele eluvormidele ja kus on esindatud ka inimese huvid. Mitmekesised, inimese kaasabil muutuvad metsakooslused pakuvad elupaika ja kasvukohta paljudele liikidele. Sellepärast on oluline osata metsa majandamisel näha “puude taga metsa” selle täies perspektiivis.

Eesti kuulub klimaatiliselt ja taimkattelt parasvöötme metsavööndisse. See asjaolu võimaldab iseeneseliku looduslike puistute tekke ja sellele kaasa aidates omakorda metsa tavapärasest enam majandada. Õigete majandusvõtete kasutamisel on metsa looduslik uuenemine inimese kaasabil vägagi edukas.

Metsade säästlik majandamine

Meie prioriteediks metsa majandamisel on tasakaalukas metsakasutus. Raiealade mineraliseerimine ja külv, metsaistutus ja noorendike hooldamine soodustavad uue metsapõlvkonna arengut.

Soovime, et meie majandustegevuse tulemusena säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets kui tuluallikas ja looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.

PEFC sertifikaat

Tava Mets omab PEFC setrifikaati metsakooslusele suurusjärgus üle 7000 ha (2024 aasta seisuga). Sertifikaat väljastatakse metsafirmadele, kes majandavad oma metsa säästva metsamajanduse põhimõtetel.

PEFC tarneahela sertifikaat võimaldab ettevõttel osta, toota, müüa või vahendada puitu PEFC sertifitseeritult. Lisaks annab tarneahela sertifikaat ettevõttele turueelise nii Eestis kui ka välismaal, kuna nõudlus tunnustatud, globaalsete sertifitseerimissüsteemide alusel sertifitseeritud toodangu järele järjest kasvab. PEFC metsamajandamise sertifikaati omab Eestis näiteks RMK.

Metsa majandamine oma vahenditega

OÜ Tava mets alustas 2021 aastal uusmetsastamise programmi, milles me puhastame võsast ja metsastame endised kasutusest väljas olevad heinamaad. Programmiga panime sh aluse ka esimesele süsiniku sidumise projektile. 

Meie prioriteediks metsa majandamisel on tasakaalukas metsakasutus. Soovime, et meie majandustegevuse tulemusena säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets, kui tuluallikas ja looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.